Een geslacht Victor uit Antwerpen

Laatst gewijzigd 31 mei 2018

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Victor.
Zijn kinderen:

 1. Victor, volgt II.
 2. Peeter Victoers, tr. Antwerpen (België) 19 maart 1580 Maijke Aerts.

II. Victor Victorsz (Vijcktorsz, Vicktoersz), geb. Antwerpen (België), goudsmit (1584), spaansestoelenmaker (1590), poorter van Amsterdam (1590), begr. Amsterdam 19 juli 1629, tr. vóór 1584 Eva Lowijs.
Uit dit huwelijk:

 1. Louis, volgt III.
 2. Aerijaentgen (Adriaantje) Victorsz. (Victors), ged. Amsterdam 25 dec. 1584, tr. 1e Amsterdam (otr) 12 jan. 1602 Daniel Hendriksz. Wijlers (Wilders), geb. Antwerpen (België) omstr. 1580, patroneerder (1602), spaansestoelenmaker (1602), † omstr. 1605, zn. van Henrick (Hendrik Jansz.); tr. 2e Amsterdam (otr) 23 aug. 1618 Anthonie Bloijart, geb. Antwerpen (België) omstr. 1585, caffawerker (1618).
 3. Gedeon Victorsz, ged. Amsterdam 6 sept. 1590.
 4. Eijfgen (Eva, IJfje) Victor(sz.), ged. Amsterdam 19 juni 1593, begr. ald. 24 okt. 1659, tr. Amsterdam (otr) 7 april 1612 Pieter Dirxsz. (Dierixsz.), geb. omstr. 1587, kousenmaker (1620).

III. Louis Lowis, geb. omstr. 1584, poorter van Amsterdam (1606), spaansestoelenmaker (1608, 1609, 1610, 1613, 1615), bode op Dordrecht (1625), † omstr. 1657, tr. 1e Amsterdam (otr) 11 maart 1608 Stijntgen Jaspers (Jacobs), ged. Amsterdam 14 mei 1587, † vóór sept. 1625, dr. van Jasper Janssen (Janss) en Hindrickgen (Hendrikje) Aerijaens (Arians); tr. 2e Amsterdam (otr) 2 sept. 1625 Giertje (Geertje) Pieters, † vóór juni 1633, wed. van Daniel Woutersz.; tr. 3e Amsterdam (otr) 11 juni 1633 Marritje Jacobs Pa(e)uw, geb. omstr. 1608, begr. ald. 13 sept. 1679.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Louwijs Victorsz., ged. Amsterdam 30 juli 1609, begr. ald. 8 aug. 1609.
 2. Louwijs Ficktoor, ged. Amsterdam 22 aug. 1610, † vóór 11 okt. 1615.
 3. Aerjan (Adriaan), volgt IVa.
 4. Heinrikgen Ficktersz., ged. Amsterdam 8 dec. 1613, † vóór 21 jan. 1658.
 5. Louwijs Ficktorsz., ged. Amsterdam 11 okt. 1615, † vóór 21 jan. 1658.
 6. Stijn (Stijntje) Fickter (Victoors), ged. Amsterdam 14 jan. 1618, † na 1683, tr. Amsterdam (otr) 19 dec. 1658 Boy Pieters, geb. omstr. 1623, † na 1683.
 7. Jan (Hans, Johannis, Johannes), volgt IVb.
 8. Jasper Victorsz., ged. Amsterdam 14 maart 1621, † vóór 21 jan. 1658.
 9. Lijdija Vicktersz., ged. Amsterdam 30 okt. 1622, † vóór 12 nov. 1623.
 10. Lijdija (Lidia) Ficter, ged. Amsterdam 12 nov. 1623, † na 21 jan. 1658, tr. vóór 1645 Barent Andriesz..
  Uit het derde huwelijk:
 11. Marijtjen Fictersz. (Ficktoors), ged. Amsterdam 30 maart 1634, tr. Amsterdam (otr) 27 febr. 1659 Jacobus de Wolff, geb. omstr. 1630, koopman (1659).
 12. Rebecka Victorsz., ged. Amsterdam 4 dec. 1635, † vóór 13 april 1637.
 13. Rebecka Victor, ged. Amsterdam 13 april 1637, begr. ald. 5 aug. 1637.
 14. Fictor (Victor), volgt IVc.
 15. Jacobus (Jacob), volgt IVd.
 16. Grietje (Margarita) Victor, ged. Amsterdam 27 juli 1642, begr. ald. 5 juni 1679, tr. Amsterdam (otr) 10 okt. 1659 Lammert (Lambert) Schepper, geb. omstr. 1638, begr. Amsterdam 30 juli 1686; hij hertr. Amsterdam (otr) 27 nov. 1683 Adriana Fabritius.
 17. Louis (Louijs), volgt IVe.
 18. Gidion, volgt IVf.

IVa. Aerjan (Adriaan) Victors (Vechters), ged. Amsterdam 20 nov. 1611, † vóór 1658, tr. NN.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Victor.
 2. NN Victor.
Portretgravure van Jan Victors (IVb. 1619-ca.1676) door Jacob Backer uit 1642. (Collectie Stadsarchief Amsterdam)
Portret van de schilder Victor Victors (IVb-5. 1653-1708) door Tako Hajo Jelgersma. (Collectie Rijksmuseum)

IVb. Jan (Hans, Johannis, Johannes) Victors (Vijter, Victers), ged. Amsterdam 13 juni 1619, schilder (1640-1670), ziekentrooster (krankbezoeker) VOC schip (1673), † Oost-Indië (Azië) omstr. 1675, tr. Amsterdam (otr) 28 febr. 1642 Jannetie Bellaers, ged. Amsterdam 2 okt. 1622, begr. ald. 6 mei 1661, dr. van Gerrit Jansz. Bellers en Elsjen Hendricksz.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt Va.
 2. Steijntge Victoors, ged. Amsterdam 25 juni 1645, begr. ald. 27 febr. 1647.
 3. Stijntjen (Christina) Victors, ged. Amsterdam 24 dec. 1647, † na 26 okt. 1683, begr. Galle (Ceylon), tr. Colombo (Ceylon) 5 sept. 1677 Willem Rex, ged. Amsterdam 19 mei 1641, schoolmeester te Galle (Ceylon), † na 1716, begr. Galle (Ceylon), zn. van Cornelis en Belijtje Willems.
 4. Leisebet (Elisabeth) Veictoor (Victor), ged. Amsterdam 12 okt. 1650, † na 26 okt. 1683.
 5. Victor Victors, ged. Amsterdam 16 sept. 1653, adelborst op het VOC schip China (1683), koopman (1684), functieschilder en tekenaar, † Haarlem 19 dec. 1708, tr. Amsterdam (otr) 17 maart 1684 Catrina Borset, geb. Buiksloot omstr. 1663, † na 1699.
 6. Joanna (Jannetje) Victors (Victer), ged. Amsterdam 19 april 1656, tr. 1e Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 28 febr. 1677 Joannes Praetorius, ged. Ouddorp (Goeree) 16 okt. 1642, † Kaap de Goede Hoop (Afrika) 30 april 1694, zn. van Wessel Pretorius en Josijntgen Claesdr. en wedr. van Geertruyd Mentinghs; tr. 2e Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 28 okt. 1696 Johannes Assenberg, geb. Amsterdam.
 7. Johannes Victors, ged. Amsterdam 16 juni 1658, † vóór 26 okt. 1683.
 8. Eva Victors, ged. Amsterdam 16 juni 1658, begr. ald. 15 maart 1661.
 9. Elsjen Victer, ged. Amsterdam 23 jan. 1661, † na 26 okt. 1683.

Va. Gerrit Victor, ged. Amsterdam 15 jan. 1643, krankenbezoeker (1677) en tapper (1678-1686), † 2 juli 1714, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 16 jan. 1667 Christina (Stijntje) van den Berg, † na 15 dec. 1715.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt VIa.
 2. Jacobus, volgt VIb.

VIa. Cornelis Victor, ged. Kaapstad (Zuid-Afrika) 16 okt. 1667, † vóór 11 febr. 1722, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 8 aug. 1688 Cornelia Jacoba Junius, geb. Amersfoort, † 1727, dr. van Cornelis en Agatha van Hogenhoeck.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Victor, ged. Kaapstad (Zuid-Afrika) 26 juni 1689.
 2. Johanna Victor, ged. Kaapstad (Zuid-Afrika) 15 april 1691, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 4 sept. 1707 Michiel Ruijs, geb. Delft.
 3. Agatha Victor, ged. Kaapstad (Zuid-Afrika) 25 dec. 1693.
 4. Gerrit, volgt VIIa.

VIIa. Gerrit Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 25 nov. 1696, tr. Kaapstad (Afrika) 15 juni 1721 Susanna Bockelenberg, geb. Mauritius (Afrika) 1703, dr. van Johannes en Magdalena (Helena) Zaayman.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Michiel Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 26 april 1722.
 2. Jacobus, volgt VIIIa.
 3. Johanna Magdalena Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 6 mei 1725, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 16 febr. 1749 Jacobus van Wielig, geb. Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika).
 4. Adrianus Johannes Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 24 aug. 1727, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 23 nov. 1749 Helena Lindeque, ged. 16 okt. 1729, dr. van Barend Lindeque (Lindequast) en Magdalena Brits en wed. van Hendrik Stander.
 5. Maria Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 22 jan. 1730, † vóór 1735.
 6. Gerrit, volgt VIIIb.
 7. Maria Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 23 jan. 1735, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 25 nov. 1753 Johannes Frederik Kogelenberg, geb. Zutphen omstr. 1735, huys timmerman in dienst der comp. (1753); hij hertr. Swartland (Zuid-Afrika) 22 maart 1761 Cornelia Slabbert.
 8. Agatha Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 12 mei 1737.

VIIIa. Jacobus Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 19 sept. 1723, tr. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 23 dec. 1759 Sara Maria Koekemoer, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 11 febr. 1731, † omstr. okt. 1812, dr. van Joachim en Maria Putter; zij hertr. omstr. 1772 Theunis Gerrit van Aarde.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Victor, ged. Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 22 maart 1761.
 2. Gerrit Diederik, volgt IXa.
 3. Joachim Jan Hendrik, volgt IXb.
 4. Jacobus Adriaan, volgt IXc.
 5. Adriaan Victor, ged. Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 31 dec. 1770.

IXa. Gerrit Diederik Victor, geb. 26 mei 1763, ged. Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 29 jan. 1764, Burger te Stellenbosch (1786), boer (farmer) (1835), † Swellendam (Zuid-Afrika) 4 maart 1835, tr. 1e Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 12 nov. 1786 Christina (Sara) Steenkamp, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 29 okt. 1769, dr. van Gerrit en Hendrina Cecilia Kruger; tr. 2e juli 1807 Margaretha Elisabeth Roux, ged. 5 jan. 1783, † Swellendam (Zuid-Afrika) 13 okt. 1838, dr. van David en Maria Hoppe.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus Adriaan, volgt Xa.
 2. Gerhardus Johannes, volgt Xb.
 3. Sara Maria Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 14 sept. 1791, tr. okt. 1810 Michiel Frederik Horn, landbouer.
 4. Hendrina Cecilia Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 11 dec. 1793, tr. 1e Kaap (Zuid-Afrika) okt. 1809 Petrus Gabriel Co(e)nradie, geb. Swellendam (Zuid-Afrika) 3 april 1774, † Barrydale, Kaap (Zuid-Afrika) 29 juli 1817, wedr. van Petronella Maria Joubert; tr. 2e Swellendam, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 3 mei 1818 Wilhelm Johannes Jordaan, † Langeberg, Kaapkolonie (Zuid-Afrika) 4 april 1841, zn. van Johannes Lodewijk en Christina Johanna van Zijl.
 5. Theunis Gerrit Victor, geb. 30 maart 1795, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 5 sept. 1795.
 6. Theunis Gerrit Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 3 sept. 1797.
 7. Christina Johanna Victor, geb. Uithoek (Zuid-Afrika) 30 jan. 1799, † Blaauwbank, district Richmond, Kaapkolonie (Zuid-Afrika) 28 aug. 1876, tr. 1e Jacobus Johannes Jacobs, † Richmond (Zuid-Afrika) sept. 1860; tr. 2e Caledon, Kaap Kolonie (Zuid-Afrika) 10 maart 1816 Abraham Jacobus Kruger, ged. 2 aug. 1795, † 1838, zn. van Jacob Johannis en Anna Dorothea Griesel.
 8. Susanna Magdalena Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 1801, tr. omstr. 1819 Abraham Christiaan Duvenhage, ged. Graaff-Reinet, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 16 sept. 1798, dr. van Johan George (Jan) Duvinage (Devenhage) en Sibilla (Bella) Muller.
 9. Jannetje (Jeanetta) Victor, geb. Swellendam (Zuid-Afrika) 19 juli 1803, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika), † ’Paardekloof’, Hopetown (Zuid-Afrika) 16 nov. 1887, tr. Swellendam (Zuid-Afrika) 1 jan. 1820 Johannes Theunis Duvenhage, geb. 23 april 1799, farmer, † ’Paardekloof’, Hopetown (Zuid-Afrika) 7 aug. 1882, zn. van Johan George (Jan) Duvinage (Devenhage) en Sibilla (Bella) Muller.
 10. Gesina Christina Regina Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 29 maart 1807, tr. Swellendam (Zuid-Afrika) 6 okt. 1822 Johan Hendrik Duvenage, geb. 29 nov. 1800, zn. van Johan George (Jan) Duvinage (Devenhage) en Sibilla (Bella) Muller.
  Uit het tweede huwelijk:
 11. Maria Johanna Victor, ged. Swellendam (Zuid-Afrika) 2 sept. 1809, † Worcester, Cape Winelands, West Kaap (Zuid-Afrika) 30 jan. 1841, tr. Theunis Gerrit Victor (Xh).
 12. Catharina Margaretha Elisabeth Victor, geb. Driekuil, Robertson (Zuid-Afrika), ged. 25 dec. 1810, † 4 aug. 1875, tr. Jacobus Francois van Zijl.
 13. Martha Johanna Victor, ged. 13 maart 1813, † Adderfontein (Zuid-Afrika) 21 april 1852, tr. Johan David Greissel.
 14. Joachim Jan Hendrik, volgt Xc.
 15. Cornelia Zacharia Victor, ged. 4 okt. 1818.
 16. Susanna Elisabeth Victor, ged. 26 dec. 1820.

Xa. Jacobus Adriaan Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 22 febr. 1788, tr. aug. 1807 Magdalena Roux, ged. Swellendam, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 11 febr. 1793, dr. van David Jacob en Martha Johanna van Zijl.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Victor.
 2. Theunis Gertse Victor.
 3. Sarah Victor.
 4. Willem Hendrik Jacobus Victor.
 5. Christina Maria Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 2 okt. 1808.
 6. David Jacobus, volgt XIa.
 7. Martha Johanna Victor, geb. Patattesfontein, Swellendam (Zuid-Afrika) 10 juni 1814, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 5 febr. 1815, † Hartebeestfontein, Worcester (Zuid-Afrika) 11 okt. 1846, tr. Alewijn Petrus Jordaan, boer (farmer).
 8. Gerrit Diederick, volgt XIb.
 9. Magdalena Christina Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 8 april 1822, † Montague district Swellendam (Zuid-Afrika) 10 aug. 1865, tr. Johannes Petrus Roux.
 10. Jacobus Adriaan, volgt XIc.

XIa. David Jacobus Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 30 aug. 1810, † Somerset (Zuid-Afrika) 2 nov. 1882, tr. Susanna Sophia Victor (VIIIc,7).
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Joachim, volgt XIIa.
 2. Jacoba Adriana Victor, geb. 16 dec. 1841, ged. Colesberg (Zuid-Afrika) 24 juli 1842.

XIIa. Jan Joachim Victor, geb. Colesberg, (Zuid-Afrika) omstr. 1834, † Vlok Fontijn, Middelburg (Zuid-Afrika) 12 maart 1861, tr. Renske Myburgh.
Uit dit huwelijk:

 1. Hester Susanna Sophia Victor.
 2. Susanna Sophia Victor.
 3. David Victor.
 4. Willem Victor.
 5. Hester Victor.
  XIb. Gerrit Diederick Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 15 febr. 1818, † omstr. 1856, tr. Petronella Elizabeth Magdalena NN.
  Uit dit huwelijk:
 6. Gert Diederick Johannes Victor, geb. 8 juni 1838, † East London (Zuid-Afrika) 10 okt. 1911.
 7. Cornelia Gesina Victor, geb. 17 mei 1843.
 8. Louisa Catharina Victor, geb. 12 dec. 1844.
 9. Martha Francina Victor, geb. 20 maart 1848.
 10. Christina Johanna Victor, geb. 10 nov. 1852.
  XIc. Jacobus Adriaan Victor, geb. Vrijstaat (Zuid-Afrika) 30 juli 1829, † ’Leeuwkraai’ district Richmond (Zuid-Afrika) 2 sept. 1878, tr. Jacoba Helena Viljoen.
  Uit dit huwelijk:
 11. Jacobus Adrian Victor.
 12. Charl Jacobus Victor.
 13. Jacoba Helen Victor.
 14. Joachim Jan Hendrik Victor.
 15. David Jacobus Victor.
 16. Engela Catharina Victor.
 17. Johanna Helena Victor.
 18. Abraham Jacobus Victor.
 19. Johannes Jacobus Ignatius, volgt XIIb.

XIIb. Johannes Jacobus Ignatius Victor, geb. Richmond (Zuid-Afrika) 1868, farmer, † Vrijburg (Zuid-Afrika) 4 juni 1897, tr. Christina Aletta van der Merwe.
Uit dit huwelijk:
Adrian Victor.

Xb. Gerhardus Johannes Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 15 okt. 1789, tr. 1816 Cornelia Nel, ged. 26 april 1795, † ’Mavanskraal’, East Riet River, Somerset (Zuid-Afrika) 27 aug. 1834, dr. van Marhinus Francois en Gesina Labuschagne.
Uit dit huwelijk:

 1. Theunis Gertsen, volgt XId.
 2. Cornelia Gesina Victor.
 3. Marthinus Francois Victor, ged. 2 juli 1810.
 4. Gerrit Diederick Victor, geb. 29 jan. 1816, † 26 dec. 1855.
 5. Willem Daniel Victor, geb. 12 sept. 1818.
 6. Jacobus Adriaan Victor, geb. juli 1820.
 7. Christina Maria Victor, geb. 1824.

XId. Theunis Gertsen Victor, tr. Elizabeth Sophia (Elsie) Koekemoer, geb. Somerset (Zuid-Afrika) 9 nov. 1836, † Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 10 april 1869, dr. van Willem Godfried en Helena Catharina Els.
Uit dit huwelijk:

 1. Gert Johannes, volgt XIIc.
 2. Helena Christin Victor, geb. 22 aug. 1860.
 3. Cornelia Gesina Victor, geb. 29 juni 1862.
 4. Willim Victor, geb. 9 juni 1864.
 5. Elsie Sophia Victor, geb. Pearston, district Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 6 febr. 1868, Staff Nurse in Bailey Ward (1900), † 18 jan. 1948, tr. Greenpoint, Kaapstad (Zuid-Afrika) 6 febr. 1905 Peter Stuart, geb. Kirkmichael, Bonffshire (Scotland GB) 1868, Chief Military Constable of Mafeking, † 2 mei 1938.

XIIc. Gert Johannes Victor, geb. Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 24 april 1858, brick maker, † Pearston, district Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 10 dec. 1910, tr. Anna Mostert.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Victor, tr. A. van der Hoogen.
 2. Theunis Victor.
 3. Elisie Victor, tr. E. Mostert.
 4. Gert Victor.
 5. Annie Victor.
 6. Helena Victor.

Xc. Joachim Jan Hendrik Victor, ged. 21 juli 1816, smithy, † Brandfort (Zuid-Afrika) 15 juli 1887, tr. 1e 1839 Petronela Maria Joubert, geb. Swellendam (Zuid-Afrika) 13 okt. 1822, † Achter de Kogmanskloof, Swellendam (Zuid-Afrika) 14 april 1839; tr. 2e Swellendam (Zuid-Afrika) 20 april 1840 Maria Johanna Paulina Jordaan, geb. 1819, † 1853, dr. van Paulus en Maria Johanna Joubert; tr. 3e omstr. 1854 Cecilia Maria le Roux.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Petronella Paulina Victor.
 2. Gert Diederick, volgt XIe.
 3. Sara Susanna Victor.
 4. Paul Victor, † 25 dec. 1925.
 5. Martha Johanna Victor.
 6. Joachim Jan Hendrik, volgt XIf.
 7. Margaret Elizabeth Victor, geb. ’Kruis’, district Montague (Zuid-Afrika) sept. 1852, † Kenilworth (Zuid-Afrika) 31 mei 1920, tr. Michael H.C. Kannemeyer, † 29 nov. 1897.
  Uit het derde huwelijk:
 8. Aletta Maria Victor.
 9. Theunis Victor.
 10. Abraham Le Roux Victor.
 11. Dufina Petronella Victor.
 12. Eduard Christiaan le Roux, volgt XIg.
 13. Catharina Johanna Victor, geb. vóór 1866.
 14. Cecilia Catharina Victor, geb. vóór 1866.
 15. Rachel Johanna Victor, geb. vóór 1866.
 16. Jacobus Victor, geb. vóór 1866.
 17. Cornelius Zacharias Victor, geb. 22 febr. 1866, † 29 aug. 1961, begr. Old Utrecht Cemetery (Zuid-Afrika).

XIe. Gert Diederick Victor, tr. Susanna Elizabeth Alexandrina Jordaan.
Uit dit huwelijk:

 1. David Jakob Teunis Gert, volgt XIId.
 2. Johannes Lodewicus, volgt XIIe.
 3. Magdalena Jacomina Maria Victor, geb. Montague (Zuid-Afrika) 14 dec. 1844, † ’Kleyn Synotfontein’ Camphill,district Douglas (Zuid-Afrika) 1 aug. 1888, tr. G.J.P. Kriel, farmer.
 4. Susanna Elizabeth Alexandra Victor, geb. ’Kolowaal’, district Swellendam (Zuid-Afrika) 1845, † Observatory, Cape (Zuid-Afrika) 1925, tr. Hermanus Steyn, farmer.
 5. Jacoba Adriana Viktor, geb. Montague (Zuid-Afrika) nov. 1852, † Observatory (Zuid-Afrika) 23 mei 1942, tr. Jacobus Francois Kriel, † sept. 1918.
 6. Jacobus Adriaan, volgt XIIf.

XIId. David Jakob Teunis Gert Victor, tr. Sophia Petronella Lambert, geb. Montague (Zuid-Afrika) 18 dec. 1852, † ’Keurvlakter’, Knysna (Zuid-Afrika) 19 aug. 1927.
Uit dit huwelijk:

 1. Gert Diederick (Dederick Cornelus), volgt XIIIa.
 2. David Johannes Richard Victor.
 3. Thomas Frederick Parcet, volgt XIIIb.

XIIIa. Gert Diederick (Dederick Cornelus) Victor, geb. ’Covie’, district Knysna (Zuid-Afrika), woodcutter of ’Covie’, tr. Anna Margaretha van Rooyen, geb. 1884, † ’Covie’, district Knysna (Zuid-Afrika) 27 april 1929.
Uit dit huwelijk:

 1. David Ignatius Victor, † 23 sept. 1929.
 2. Catharina Maria Magdalena Victor.
 3. Petrus Cornelius Victor.
 4. Sophia Petronella Victor.
 5. Anna Margaretha Victor.
 6. Maria Johanna Victor.
 7. Cornelis Johannes Victor.
 8. Thomas Perket Victor.
 9. Gert Dederik Cornelius Victor, geb. 20 nov. 1915.

XIIIb. Thomas Frederick Parcet Victor, geb. okt. 1882, woodcutter of ’Keurvlakte’, district Krysna, † 29 jan. 1928, tr. Maria Cornelia Rossouw.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Christina Catharina Victor, geb. 27 maart 1905.
 2. Sophia Petronella Victor, geb. 3 dec. 1906.
 3. David Jakob Theunissen Victor, geb. 6 aug. 1917.

XIIe. Johannes Lodewicus Victor, geb. Montague (Zuid-Afrika) 3 okt. 1842, blacksmith & wagon-maker, tr. Martha Johanna Roux, geb. ’Putteberg’, district Swellendam (Zuid-Afrika) okt. 1849, † Barrydale, district Swellendam (Zuid-Afrika) 9 mei 1914.
Uit dit huwelijk:

 1. Gert Dederick Victor.
 2. Magdalena Johanna Victor, tr. Johannes Jacobus le Roux.
 3. Elizabeth Cornelia Petronella Victor, geb. Montague (Zuid-Afrika) dec. 1869, † Barrydale, district Swellendam (Zuid-Afrika) 14 april 1924, tr. Johannes Lodewikus van de Venter, † mei 1900.
 4. Susanna Elizabeth Alexandria Victor, geb. Montague (Zuid-Afrika) mei 1871, † Barrydale, district Swellendam (Zuid-Afrika) 4 jan. 1932.

XIIf. Jacobus Adriaan Victor, geb. 1858, tr. Catharina Jacoba Johanna Keet.
Uit dit huwelijk:

 1. Sara Magdalena Victor.
 2. Zoon.
 3. Susanna Louisa Victor.
 4. Magdalena Justina Victor.
 5. Jacob Adriaanz Victor.

XIf. Joachim Jan Hendrik Victor, tr. Anna Maria Badenhorst.
Uit dit huwelijk:
Wessel Johannes Albertus Victor, geb. Brandfort (Zuid-Afrika) 22 sept. 1891, † Johannesburg (Zuid-Afrika), tr. 1e Catharina Magaretha Olivier née Kuhn; tr. 2e Cornelia Elizabeth Grové.

XIg. Eduard Christiaan le Roux Victor, geb. jan. 1855, butcher, † ’Langverwacht’, district Brandfort (Zuid-Afrika) 25 nov. 1938, tr. 18 juni 1889 Elsie Sophia van der Merwe, geb. Fauresmith OFS (Zuid-Afrika), † 3 sept. 1926.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Jacoba Victor, geb. omstr. 1890, † 31 dec. 1926, tr. Jack Froneman.
 2. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. omstr. 1891.
 3. Jacobus Johannes Victor, geb. 1 dec. 1892, † 1983, tr. Rachel Catharina Maas, geb. 12 april 1907, † 1971.
 4. Cecilia Maria Victor, geb. vóór 1907, † nov. 1918, tr. NN Groenewald.
 5. Elsie Sophia Victor, geb. vóór 1907, tr. Arthur Tyte.
 6. Eduard Christiaan Victor, geb. vóór 1907, † vóór 1926.
 7. Albert Christiaan Victor, geb. vóór 1907, † vóór 1926.
 8. Wilhelm Gerhardus, volgt XIIg.
 9. Catherina Elizabeth Victor, geb. vóór 1907, tr. Hendrik Venter.
 10. Eduard, volgt XIIh.
 11. Davina Victor, geb. 25 jan. 1909, tr. S.J. Ferreira.

XIIg. Wilhelm Gerhardus Victor, geb. vóór 1907, tr. Gezina Johanna de Bruyn.
Uit dit huwelijk:
Albert James Victor, geb. Brandfort (Zuid-Afrika) 21 jan. 1930, † East London (Zuid-Afrika) 19 okt. 1997.

XIIh. Eduard Victor, geb. 24 sept. 1907, tr. NN NN.
Uit dit huwelijk:

 1. De Gaulie Victor.
 2. Constance Victor.
 3. Yvonne Victor.

IXb. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. Uithoek, Roggeveld district Sutherland (Zuid-Afrika), ged. Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 20 okt. 1765, Burger te Stellenbosch (1788), farmer, † Modderfontein, Rhenosterberg, district Colesberg (Zuid-Afrik maart 1836, tr. 1e 25 mei 1788 Zacharia van Aswegen, geb. omstr. 1769; tr. 2e 13 okt. 1793 Jacomina Jacoba (Jacoba Johanna) Griesel (Grissel), geb. Worcester (Zuid-Afrika) 30 nov. 1775, † Hoogemoedsfontein, district Colesberg (Zuid-Afrika) 1 mei 1844, dr. van Johannes David (David Jacobus) Griesel (Grootschel) en Anna Maria Jacoba Pelser Pelser.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Sara Christina Johanna Victor, ged. 15 okt. 1789.
 2. Johanna Catharina Victor, ged. 14 sept. 1791.
 3. Zacharias Hendricus, volgt Xd.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Jasmina Jacoba Victor.
 5. Jacomina Johanna Victor.
 6. Jacobus Adriaan (Aderyan), volgt Xe.
 7. Teunis Gerritse, volgt Xf.
 8. Anna Maria Jacoba Victor, ged. 29 sept. 1796, tr. Tulbagh 3 juli 1813 Frans Cornelis Joagen Jacobus Cloete.
 9. Maria Sara Victor, ged. 9 nov. 1800.
 10. David Jacobus, volgt Xg.
 11. Joachim Johannes Hendrik Victor, ged. 28 nov. 1806.
 12. Gerrit Diederik Victor, ged. 21 sept. 1809.
 13. Fredrika Elizabeth Victor, geb. Roggeveld (Zuid-Afrika) 29 april 1811, † Wolve Fontein, district Victoria West (Zuid-Afrika) 30 sept. 1870, tr. Hendrik Christiaan Esterhuizen, † 12 sept. 1863.

Xd. Zacharias Hendricus Victor, ged. Tulbagh, Westkaap (Zuid-Afrika) 27 sept. 1793, † vóór 29 dec. 1828, tr. Tulbagh (Zuid-Afrika) 7 juli 1817 Johanna (Frederica) Elizabeth (Renskie) Victor (IXc,7).
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Adriaan, volgt XIh.
 2. Zagarea Hendrina Maria Vicktor, geb. Tulbagh, Breede Rivier DC (Zuid-Afrika) 13 jan. 1819, † omstr. 1900, tr. Frederik Adriaan Snyders, geb. Tulbagh (Zuid-Afrika) 11 sept. 1820.
 3. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. Tulbagh, West Kaap (Zuid-Afrika) 2 aug. 1823.
 4. Zacharias Hendricus, volgt XIi.
  XIh. Jacobus Adriaan Victor, geb. Worcester, Cape Winelands, West Kaap (Zuid-Afrika) okt. 1817, † Sutherland, Namakwa, West Kaap, Zuid-Afrika 28 maart 1903, tr. Catharina Elizabeth Snyman, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 1827, † Laingsburg, Central Karoo DC, Westkaap (Z-A) 31 jan. 1914, dr. van Gerrit en Susanna Elizbeth Maria Snyders.
  Uit dit huwelijk:
 5. Catharina Elizabeth Victor.
 6. Susanna Maria Victor, geb. 8 jan. 1846, † 22 febr. 1904, tr. Frans Snyman.
 7. Zacharia Hendrina Maria Victor, geb. Sutherland, Namakwa, West Kaap (Zuid-Afrika) 14 mei 1849, † ’Blaauwkrans’, district Sutherland (Zuid-Afrika) 8 juni 1885, tr. Jacobus Petrus Hendrick Immelman, geb. 30 aug. 1847, † Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 30 dec. 1910.
 8. Zacharias Hendrik, volgt XIIi.
 9. Cornelia Francina Victor, geb. 1852.
 10. Gert Joachim, volgt XIIj.
 11. Jacoba Zacharia Susanna Victor, geb. 20 aug. 1857.
 12. Sarah Catharina Jacomina Victor, geb. 20 aug. 1859.
 13. Jacobus Adriaan Victor, geb. 20 mei 1862.
 14. Maria Johanna Catharina Victor, geb. 25 febr. 1866.
 15. Johannes Jacobus Victor, geb. 9 febr. 1868, † 1895.
 16. Elizabeth Johanna Victor, geb. 20 juni 1870.

XIIi. Zacharias Hendrik Victor, geb. Laingsburg, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 1851, † Laingsburg, Central Karoo DC, Westkaap (Z-A) 27 mei 1929, tr. Anna Elizabeth Marais, geb. Zwartstomp, Villiersdorp, Overberg Distr. Municipality (Z-A) 1850, † Laingsburg, Central Karoo DC, Westkaap (Z-A) 6 dec. 1912, dr. van Ernst Lodewikus en Johanna Magdalena Bosman.
Uit dit huwelijk:

 1. Zacharias Hendrik Victor.
 2. Gert Joachim Victor.
 3. Daniel Johannes Victor.
 4. Ernst Lodewicus, volgt XIIIc.
 5. Johannes Jacobus Victor, geb. 11 okt. 1893, † 1969, tr. Catharina Elizabeth Fourie.

XIIIc. Ernst Lodewicus Victor, geb. ’Blaauwkranskraal’, district Laingsburg (Zuid-Afrika) nov. 1882, farmer, † ’Stofkraal’, district Laingsburg (Zuid-Afrika) 1936, tr. Martha Elizabeth Johanna Jacoba Esterhuizen.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Adriaan Victor, geb. 12 juli 1915.
 2. Anna Elizabeth Victor, geb. 4 juni 1917.
 3. Willem Petrus Victor, geb. 29 april 1919.
  XIIj. Gert Joachim Victor, geb. ’Blauwkrans’, district Laingsburg (Zuid-Afrika) 18 okt. 1853, farmer, † Wolvenkop, district Sutherland (Zuid-Afrika) 30 april 1917, tr. Anna Maria Magdalena Victor, geb. ’Januarieshoek’, distr. Beaufort West (Zuid-Afrika) sept. 1869, † ’Blauwkrans’ (Zuid-Afrika) 13 okt. 1908, dr. van Jacobus Adriaan en Huibrecht Margaretha Bothma.
  Uit dit huwelijk:
 4. Huibrecht Margaretha Victor.
 5. Kathrina Elizabeth Victor.
 6. Anna Maria Magdalena Victor.
 7. Maria Magdalena Victor, tr. Percy Muggeridge.
 8. Cornelia Fransina (Francina) Victor.
 9. Gert Joachim Victor.
 10. Jacobus Adriaan Victor.
 11. Susanna Maria Victor, geb. 10 april 1893, † 24 nov. 1957, tr. Zacharias Hendrikus Victor (XIIk,1).

XIi. Zacharias Hendricus Victor, geb. Sutherland, Namakwa, West Kaap (Zuid-Afrika) mei 1827, † ald. 7 jan. 1903, tr. Cornelia Francina Snyman, geb. 1831, † Sutherland, Namakwa, West Kaap (Zuid-Afrika) 3 april 1913.
Uit dit huwelijk:

 1. Susanna Maria Victor.
 2. Johanna Elisabeth Victor.
 3. Gert Joachim Victor.
 4. Cornelia Francina Victor.
 5. Zacharia Hendrina Maria Victor.
 6. Jacobus Adriaan Victor.
 7. Jacobus Johannes Victor.
 8. Zacharias Hendricus, volgt XIIk.

XIIk. Zacharias Hendricus Victor, geb. april 1853, † Sutherland, Namakwa, West Kaap (Zuid-Afrika) 14 juni 1920, tr. Maria Magdalena Catharina Visser, geb. 10 sept. 1867.
Uit dit huwelijk:
Zacharias Hendrikus Victor, geb. 8 okt. 1888, † 25 mei 1964, tr. Susanna Maria Victor (XIIj,8).

Xe. Jacobus Adriaan (Aderyan) Victor (Vikter), geb. Clanwilliam (Zuid-Afrika) juli 1794, † Ezelsfontein, district Richmond (Zuid-Afrika) 4 maart 1863, tr. 1e Engela Catharina (Engela Catrina) Griesel (Grissel), geb. Tulbagh/Uithoek, Westkaap (Zuid-Afrika) 3 okt. 1802, dr. van Abraham Jacobus Griesell en Anna Maria Botma; tr. 2e Helena Elizabeth van der Merwe, geb. Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 23 mei 1818, † Hanover, Bo-Karoo, Noordkaap (Zuid-Afrika) 27 jan. 1904, dr. van Barend Frederik en Wilhelmina Petronella van Niekerk.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Joachim Jan Hendrik Victor (Vikter).
 2. Hendrik Johannes, volgt XIj.
 3. Jacobus Adriaan Victor, ged. Renosterberg (Zuid-Afrika) 19 okt. 1828.
 4. Johannes Engenatus (Ignatius), volgt XIk.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Barend Fredrick Victor (Vicktor), tr. Susara Catharina Delport, † Gousblossom, Hanover, district Colesberg (Zuid-Afrika) 27 juli 1875.
 6. Carel Johannes Victor.
 7. Jacomina Jacoba (Petronella) Victor.
 8. Martha Magdalena Victor.
 9. Wilhelmina Petronella Victor, geb. 20 aug. 1840, ged. Colesberg (Zuid-Afrika) 25 okt. 1840.
 10. Helena Elizabeth Victor, geb. 17 febr. 1843, ged. Colesberg (Zuid-Afrika) 3 april 1843.
 11. Frederika Elizabeth Victor, geb. Hanover (Zuid-Afrika) 7 sept. 1861, † Kwestfontein, Hanover (Zuid-Afrika) 8 febr. 1923.

XIj. Hendrik Johannes Victor (Vickter), geb. Richmond (Zuid-Afrika) nov. 1826, farm overseer, † Richmond (Zuid-Afrika) 27 nov. 1899, tr. Johanna Elena Viljoen, geb. 1832, † 12 mei 1900, dr. van Charl.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Johannes Victor.
 2. Jan Victor.
 3. Jacoba Victor.
 4. Engela Catharina Victor.
 5. Susanna Elizabeth Victor.
 6. Jacobus Adriaan, volgt XII-l.
 7. Charl (Carel), volgt XIIm.

XII-l. Jacobus Adriaan Victor, geb. Hanover (Zuid-Afrika) 1854, carpenter and builder, † Richmond (Zuid-Afrika) 4 maart 1922, tr. 1e Anna Jacoba Viljoen, geb. ’Asfontein’, district Hanover (Zuid-Afrika) dec. 1859, † ald. 12 sept. 1896; tr. 2e Anna Francina Pretorius.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Coot Jacobus Adriaan Victor.
 2. Willem Jacobus Adriaan Victor.
 3. Johanna Jacoba Victor.
 4. Helena Jacoba Victor.
 5. Anna Jacoba Victor.
 6. Elgela Jacoba Victor.
 7. Susanna Jacoba Victor.
  Uit het tweede huwelijk:
 8. Hendrik Johannes Victor, geb. 26 april 1893, † 20 dec. 1975, begr. Murraysburg (Zuid-Afrika), tr. Christina Wilhelmina van Rooyen, geb. 5 aug. 1906, † 3 april 1989, begr. Murraysburg (Zuid-Afrika).

XIIm. Charl (Carel) Victor, geb. Richmond (Zuid-Afrika) 12 aug. 1857, farmer, † Kykrug PO Aberdeen, district Murraysburg (Zuid-Afrika) 10 sept. 1922, begr. Murraysburg (Zuid-Afrika), tr. Aberdeen (Zuid-Afrika) Elizabeth Maria Joubert, geb. 11 dec. 1864, † 30 aug. 1959, begr. Murraysburg, Westkaap (Zuid-Afrika).
Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Jacobus Victor, owner of Dowefontein, † vóór 1922.
 2. George August(us), volgt XIIId.
 3. Jacobus Adriaan Joubert Victor, geb. Murraysburg (Zuid-Afrika) 15 mei 1884, † Rosettenville (Zuid-Afrika) 15 juni 1960, begr. Murraysburg (Zuid-Afrika).
 4. Carel Jacobus Victor, geb. Murraysburg (Zuid-Afrika) 13 nov. 1893, † ald. 3 nov. 1953, tr. Murraysburg (Zuid-Afrika) 17 febr. 1927 Johanna Aletta Marais.

XIIId. George August(us) Victor, tr. N.N. NN.
Uit dit huwelijk:

Charles Joubert Victor, geb. 16 sept. 1932, † 7 juli 1984.

XIk. Johannes Engenatus (Ignatius) Victor, geb. Hanover (Zuid-Afrika) mei 1836, farmer, † Hanover (Zuid-Afrika) 7 mei 1898, tr. 1e Hendrina Wilhelmina de Villiers, geb. Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 1842, † Ezelsfontein, district Richmond (Zuid-Afrika) 16 aug. 1865; tr. 2e Anna Francina Victor.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Jacobus Adrian Victor.
 2. Catharina Elizabeth Victor.
 3. Francis Petrus Victor.

Xf. Teunis Gerritse Victor, geb. 2 nov. 1794, ged. Tulbagh, Westkaap (Zuid-Afrika) 5 sept. 1795, Agriculturalist (1841), † Modderfontein,Rhenosterberg (Zuid-Afrika) 26 sept. 1841, tr. Tulbagh (Zuid-Afrika) 9 sept. 1816 Hester Sophia Jaanze van Rensburg.
Uit dit huwelijk:

 1. Theunis Gertse Victor.
 2. Jacomina Jacoba Victor.
 3. Joachim Jan Hendrik, volgt XI-l.
 4. Johannes Petrus, volgt XIm.
 5. Hester Sophia Victor, geb. Colesberg (Zuid-Afrika) 1822, † Middelburg (Zuid-Afrika) 22 febr. 1865, tr. Adriaan Jacobus van den Berg.
 6. Susanna Louisa Victor, geb. 12 dec. 1840, † Pampoenfontein, district Britstown (Zuid-Afrika) 15 sept. 1906, tr. Christoffel Johannes Vermeulen, farmer.

XI-l. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. Colesberg, district Richmond (Zuid-Afrika) dec. 1817, † ’Hantam’, Colesberg, district Richmond (Zuid-Afrika) 4 mei 1867, tr. 1e Anna (Annie) Francina Viljoen; tr. 2e Renske Maria Myburgh; tr. 3e Sara Margarita Coetzee.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Theunis Gertse (Gertze) Victor.
 2. Aletta Elizabeth Victor.
 3. Ignatius Michael Victor.
 4. Anna Fransina Susanna Victor.
 5. Maria Magdalena Victor.
 6. Hermina Susanna Jacomina Victor.
 7. Hester Sophia Victor, geb. Middelburg (Zuid-Afrika) 24 dec. 1848, † 25 juni 1921, tr. Lambertus Myburgh, † Richmond (Zuid-Afrika) 22 dec. 1879.
 8. Joachim Jan Hendrik, volgt XIIn.
 9. Johannes Petrus Philippus, volgt XIIo.

XIIn. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. Richmond (Zuid-Afrika) april 1853, farmer, † Barkly West (Zuid-Afrika) 24 juli 1906, tr. Catharina Johanna Magdalena Ebersohn.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus, volgt XIIIe.
 2. Wessel Victor, geb. Barclay West (Zuid-Afrika) 22 febr. 1928, foreman Iscor Works, † Pretoria (Zuid-Afrika) 30 okt. 1975.

XIIIe. Johannes Petrus Victor, farmer, † Blauwbospan, tr. Johanna Magdalena Maritz, geb. maart 1889, † 17 juni 1951.
Uit dit huwelijk:

Johannes Petrus Victor, geb. 9 jan. 1909.

XIIo. Johannes Petrus Philippus Victor, geb. Middelburg (Zuid-Afrika) 25 nov. 1860, farmer, † Richmond (Zuid-Afrika) 10 nov. 1933, tr. Jacoba Maria Viljoen.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik Joachim Victor.
 2. Barend Christoffel Victor.
 3. Anna Francina Victor, geb. 8 maart 1914.
 4. Petrus Philippus Johannes Victor, ged. 4 aug. 1916.

XIm. Johannes Petrus Victor, geb. Roggeveld (Zuid-Afrika) 12 april 1819, farmer, † Jaagpoort (Zuid-Afrika) 13 juli 1873, tr. 1e Catharina Petronella Pretorius, geb. Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 10 april 1827, † Kleinfontein, district Middleburg (Zuid-Afrika) 17 juli 1870, dr. van Wessel Christian en Catharina Petronella Loots; tr. 2e Lazya Susanna Coetzee, † 1874.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Christina Victor.
 2. Gert (Dederick) Victor (Vicktor) (Srn), † Remhoogte. district Prince Albert (Zuid-Afrika) 5 dec. 1873, tr. Martha Johanna Maria Marais.
 3. Johannes Petrus Victor.
 4. Jan Hendrik (Joachim Jan Hendrik) Victor.
 5. Hester Susanna Victor.
 6. Willem Jacobus Victor.
 7. Susanna Elizabeth Victor.
 8. Elizabeth Victor.
 9. Wessel Christiaan, volgt XIIp.
 10. David Johannes (David Jacobus), volgt XIIq.
 11. Petrus Johannes, volgt XIIr.
 12. NN Victor, geb. febr. 1870.

XIIp. Wessel Christiaan Viktor, geb. nov. 1849, farmer, † Coetzeekraal, district Colesburg (Zuid-Afrika) 19 mei 1910, tr. 1e Ybella (Abella)(Albertus) Christina Susanna Potgieter, geb. Zevenfontein, Hanover (Zuid-Afrika) juni 1852, † Damfontein, Hanover (Zuid-Afrika) 21 maart 1893, dr. van Albertus Jacobus en Abella Christina Susanna Coetsee; tr. 2e Susanna Potgieter.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Ybella Christina Susanna Viktor, † vóór 1910.
 2. Johannes Petrus, volgt XIIIf.
 3. Jacobus Albertus Viktor, geb. Coetzeekraal, district Colesburg (Zuid-Afrika) 18 febr. 1882, farmer, † Noupoort (Zuid-Afrika) 18 jan. 1955, tr. Anna Catharina Smit, geb. Noupoort, district Middelburg (Zuid-Afrika) aug. 1882, † Middelburg (Zuid-Afrika) 23 mei 1957, dr. van Jacobus (Jacob) en Johanna Sophia Smit.
 4. Theunis Gert, volgt XIIIg.
 5. Anna Maria Viktor, geb. 19 okt. 1891.

XIIIf. Johannes Petrus Viktor, geb. Philipstown of Naauwpoort, district Colesberg (Zuid-Afrika) 1874, † Atmagnassi, Transvaal (Zuid-Afrika) 14 febr. 1921, tr. Stephina Petronella Coetzee, geb. Coetzeekraal, district Colesburg (Zuid-Afrika).
Uit dit huwelijk:

 1. Wessel Christian, volgt XIV.
 2. Abella Christina Viktor, geb. 1898.
 3. Stephanus Johannes Petrus Viktor, geb. 1902.
  XIV. Wessel Christian Viktor, geb. Hanover (Zuid-Afrika) aug. 1889, sail-maker, † Naauwpoort, district Colesberg (Zuid-Afrika) 9 sept. 1937, tr. Aletta Maria Liebenberg.
  Uit dit huwelijk:
  Martha Elizabeth Viktor, geb. 6 maart 1918.

XIIIg. Theunis Gert Viktor, geb. Hanover (Zuid-Afrika) 22 okt. 1883, farmer, † Noupoort district Middelburg (Zuid-Afrika) 6 mei 1957, tr. Colesburg (Zuid-Afrika) Elsie Josuna van der Walt.
Uit dit huwelijk:

 1. Ybella Christina Susanna Viktor.
 2. Hester Catharina Maria Jacoba Elizabeth Viktor.
 3. Elsie Josina Viktor.
 4. Anna Dorothea Viktor.

XIIq. David Johannes (David Jacobus) Victor, geb. 1858, † Lukaskop. district Philipstown (Zuid-Afrika) 1 juli 1893, tr. Gertruida Louisa Botha.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Stephanus Vicktor.
 2. Pieter Johannes Victor, geb. Philipstown, district Colesber (Zuid-Afrika) 9 dec. 1890, † Hanover (Zuid-Afrika) 9 juni 1902.

XIIr. Petrus Johannes Victor, geb. jan. 1864, farmer, † 25 jan. 1900, tr. Maria Johanna van der Merwe.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Magdalena Victor.
 2. Johannes Petrus Victor.
 3. David Schalk Victor.
 4. Maria Johanna Victor.

Xg. David Jacobus Victor, geb. District Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) 1803, † Laagfontein, district Richmond (Zuid-Afrika) 1 aug. 1852, tr. Susanna Magdalena.
Uit dit huwelijk:

 1. Susanna Magdalena Victor.
 2. Wilhelmina Victor.
 3. Hannah Victor.
 4. Johanna Victor.
 5. David Jacobus, volgt XIn.
 6. Elizabeth Victor.
 7. Jacoba Adriana Victor, geb. Richmond (Zuid-Afrika) dec. 1841, † ald. 14 juni 1896.

XIn. David Jacobus Victor, tr. 1e Maria Magdalena van der Merwe, geb. ’Zaaifontein’, district Hanover (Zuid-Afrika) 1851, † ’Klipfontein’, district Richmond (Zuid-Afrika) 28 sept. 1884; tr. 2e Gesina Johanna de Beer, geb. Kookfontein, district Richmond (Zuid-Afrika) juni 1850, † Erasmuskraal (Zuid-Afrika) 25 okt. 1877.
Uit het eerste huwelijk:
Christina Victor.

IXc. Jacobus Adriaan Victor, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 5 maart 1769, Burger te Stellenbosch (1793), † Klein Roggeveld (Zuid-Afrika) 1 aug. 1841, tr. 1e 22 dec. 1793 Zacharia Petronella Olivier, ged. 16 okt. 1774, dr. van Barend en Anna Maria Kruger; tr. 2e 10 sept. 1797 Susanna Magdalena Viljoen, ged. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 5 okt. 1782, dr. van Albertus en Johanna Elizabeth Griesel.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Zacharia Petronella Victor, geb. 13 nov. 1794, ged. Tulbagh, Westkaap (Zuid-Afrika) 5 sept. 1795, † Koo, Robertson,Breede Rivier DC,, West Kaap (Zuid-Afrika) 21 maart 1867, tr. april 1812 Jacobus Francois Rousseau (Rossouw), ged. 25 dec. 1790, zn. van Jacobus Rousseau en Martha Maria Möller.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Susanna Magdalena Victor.
 3. Anna Maria Victor.
 4. Jan Hendrik Victor.
 5. Gert Diederick Victor.
 6. Elizabeth Victor.
 7. Johanna (Frederica) Elizabeth (Renskie) Victor, geb. 28 juni 1798, ged. Tulbagh, Westkaap (Zuid-Afrika) 9 sept. 1798, † Klein Roggenveld (Zuid-Afrika) 27 juli 1862, tr. 1e Tulbagh (Zuid-Afrika) 7 juli 1817 Zacharias Hendricus Victor (Xd); tr. 2e omstr. 1841 Pieter Ernst Kruger, zn. van Abraham Jacobus en Christina Johanna Victor (IXa,7); tr. 3e 1856 Gert Bothma.
 8. Theunis Gerrit, volgt Xh.
 9. Sara Jacomina Catharina Victor, ged. 19 aug. 1808.
 10. Albertus, volgt Xi.
 11. Joachim Jan Hendrik, volgt Xj.

Xh. Theunis Gerrit Victor, ged. 19 febr. 1804, tr. 1e Maria Johanna Victor (IXa,11); tr. 2e Johanna Catharina Elizabeth Kruger.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Margaretha Elizabeth Victor.
 2. Maria Johanna Victor.
 3. Theunis Gert Victor.
 4. Diederick Victor.
 5. Johanna Elizabeth Victor.
 6. Susanna Magdalena Victor, geb. Prince Albert, Central Karoo DC, (Zuid-Afrika) okt. 1832, † Prince Albert, Central Karoo DC, Westkaap (Zuid-Afrika) 8 juli 1904.
  Uit het tweede huwelijk:
 7. Albertus Victor.
 8. Jacobus Johannes Victor.
 9. Susanna Johanna Catharina Victor.
 10. Joachim Jan Hendrik Victor.
 11. Theunis Gerrit Victor.
 12. Jacobus Adriaan, volgt XIo.

XIo. Jacobus Adriaan Victor, geb. Prince Albert, Central Karoo DC, (Zuid-Afrika) 27 juli 1858, † ald. 24 aug. 1911, tr. Johanna Maria Magdalena Hattingh.
Uit dit huwelijk:

 1. Isabella Andrietta Wilhelmina Victor.
 2. Johanna Catharina Elizabeth Victor.
 3. Theunis Gertse Victor.
 4. Jacobus Adriaan Victor.

Xi. Albertus Victor, ged. 30 aug. 1810, tr. Jacomina Jacoba Victor.
Uit dit huwelijk:

 1. Susanna Magdalena Victor, geb. 4 juli 1836, ged. Renosterberg (Zuid-Afrika) 26 febr. 1837.
 2. Anna Maria Jacoba Victor, geb. 8 april 1838, ged. Groottfonteijn (Zuid-Afrika) 1 aug. 1838.
 3. Joachem Jan Hendrik Victor, geb. 19 sept. 1841.
  Xj. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. Klein Roggeveld (Zuid-Afrika) 21 aug. 1816, boer (farmer), † Klipplaatsfontein, Beaufort (Zuid-Afrika) 27 juni 1885, tr. 1e Alletta Hendrina Kruger, geb. 18 nov. 1831; tr. 2e Beaufort West (Zuid-Afrika) 4 febr. 1838 Aletta Hendrina Ackerman, geb. Tulbagh, Westkaap (Zuid-Afrika) 30 aug. 1822, † Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 11 maart 1849.
  Uit het eerste huwelijk:
 4. Elizabeth Victor.
 5. Maria Johanna Catharina Victor.
 6. Jacobus Petrus Adriaan Victor.
 7. Anna Sophia Victor, geb. 26 okt. 1851.
 8. Aletta Hendrina Victor, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) okt. 1853, † Merweville, Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 2 jan. 1908, tr. Antonie Johannes Botma.
 9. Joachim Jan Hendrik Victor, geb. ’Allemanshoek’, Laingsburg, Central Karoo DC, (Z-A) 17 juli 1856, † ’Dwarsrivier’, Laingsburg, Central Karoo DC, (Z-A) 5 nov. 1928, tr. Engela Francina Catharina Bothma, geb. ’Allemanshoek’, Laingsburg, Central Karoo DC, (Z-A) 20 jan. 1864, † Merweville, Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 19 aug. 1933.
  Uit het tweede huwelijk:
 10. Johannes Victor.
 11. Elizabeth Victor.
 12. Jacobus Adrian, volgt XIp.
 13. Aletta Hendrina Victor, geb. 4 febr. 1842, tr. David Johannes Kruger, geb. Worcester, West Kaap (Zuid-Afrika) 7 okt. 1842, † 16 maart 1866, zn. van Pieter Ernst en Johanna (Frederica) Elizabeth (Renskie) Victor (IXc,7).
 14. Maria Susanna Magdalena Victor, geb. ’Van Wijksplaats’, Sutherland (Zuid-Afrika) 28 febr. 1844, † ’Kruitfontein’, Prince Albert, Central Karoo DC(Zuid-Afrika) 28 febr. 1904, tr. Johannes Jacobus Snyders, geb. 12 juni 1832, farmer.
 15. Johanna Elizabeth Victor, geb. 30 juni 1846, † ’Vindragersfontein’, Beaufort West, (Zuid-Afrika) 6 jan. 1903, tr. Johannes Jacobus Snyman, geb. 31 dec. 1836, farmer, † 6 jan. 1903.

XIp. Jacobus Adrian Victor, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 5 dec. 1839, † ’Klipplaatsfontein’, district Beaufort West (Zuid-Afrika) 22 juni 1920, tr. Prince Albert (Zuid-Afrika) Catharina Elisabeth Snyman, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 8 sept. 1842, † ’Klipplaatsfontein’, district Beaufort West (Zuid-Afrika) 6 aug. 1927, dr. van Jacobus Petrus en Maria Johanna Catharina Snyders.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus, volgt XIIs.
 2. Maria Johanna Catharina Victor.
 3. Joachim (Jan) Hendrik, volgt XIIt.
 4. Jacobus Petrus Adriaan Victor, geb. 6 jan. 1870, † Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 20 juni 1949, tr. 1e Johanna Elizabeth Wilhelmina Snyman, geb. 22 jan. 1888, † 5 april 1973; tr. 2e Huibreg Aletta Ellis.
 5. Johannes Jacobus Victor, geb. 28 sept. 1872.
 6. Aletta Hendrina Victor, geb. 2 april 1875.
 7. Katharina Elizabeth Victor, geb. 26 maart 1877.
 8. Gerrit Jacobus Victor, geb. 29 mei 1879, tr. Maria Johanna Magdalena Ellis, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 10 juli 1884, dr. van Abraham Jacobus Johannes.
 9. Cornelis Francois Phillipus Victor, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 11 maart 1882.

XIIs. Johannes Jacobus Victor, geb. ’Blauwkrans’, district Laingsburg (Zuid-Afrika), tr. Aletta Hendrina Snyman, † Sutherland (Zuid-Afrika) 5 juli 1895, dr. van Johannes Jacobus en Johanna Elizabeth Victor (Xj,12).
Uit dit huwelijk:

Aletta Hendrina Victor.

XIIt. Joachim (Jan) Hendrik Victor, geb. Beaufort West, Central Karoo DC) Zuid-Afrika) 8 jan. 1864, † “Benoni” Beaufort West, Central Karoo DC (Z-A) 11 sept. 1935, tr. Wilhelmina Christina de Vries, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 7 okt. 1865, † Merweville, Beaufort West, Central Karoo DC (Z-A) 27 dec. 1942, dr. van Frederick Johannes Petrus en Aletta Elizabeth Muller.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elizabeth Victor, tr. Gerrit Joachim Snyman, zn. van Johannes Jacobus en Johanna Elizabeth Victor (Xj,12).
 2. Frederick Johannes Victor.
 3. Aletta Elizabeth Victor.
 4. Wilhelmina Christina Victor.
 5. Janetta Johanna Hendrika Victor.
 6. Johanna Maria Victor.
 7. Maria Johanna Victor.
 8. Jacobus Adriaan Victor, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 28 maart 1886, † Merweville, Beaufort West, Central Karoo DC (Z-A) 24 sept. 1966, tr. Catharina Dorothea Snyman, geb. Beaufort West, Central Karoo DC (Zuid-Afrika) 21 juni 1887, † ald. 18 maart 1944, dr. van Jacobus Petrus en Anna Susanna Botes.
 9. Johanna Maria Victor, geb. 7 febr. 1905, † 15 nov. 1908.
  VIIIb. Gerrit Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 7 sept. 1732, tr. 2 maart 1760 Magdalena van Hoeting, ged. 16 jan. 1735, dr. van Gerrit en Claudine Lombard en wed. van Pieter Joubert.
  Uit dit huwelijk:
 10. Gerhardus Jacobus Victor, ged. 7 dec. 1760.
 11. Susanna Magdalena Victor, ged. 1 aug. 1762, tr. 30 dec. 1804 Johan Georg Lodewijk Fleischakker.
 12. Johanna Margaretha Victor, ged. 25 aug. 1765, tr. 5 jan. 1800 Pieter Huijberts Kuijper van der Helder.
 13. Maria Hendrina Victor, ged. Uithoek (Zuid-Afrika) 8 mei 1768, tr. James Robbinson, geb. Hull (Groot-Brittannië).
 14. Adriaan Victor, ged. 31 dec. 1769.
 15. Elisabeth Maria Victor, ged. Drakenstein (Zuid-Afrika) 19 juli 1772, † 19 mei 1844, tr. Stephanus Baard.

VIb. Jacobus Victor, geb. Negombo, Ceylon (Azië) omstr. 1668, † omstr. mei 1711, tr. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 20 sept. 1699 Magdalena Wendels, dr. van N.N.; zij hertr. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 17 mei 1711 Jan Gerritsz..
Zijn zoon:

 1. Christiaan, volgt VIIb.

  Uit het huwelijk:
 2. Gerhardus Victor, ged. Kaapstad (Zuid-Afrika) 25 sept. 1701.
 3. Johannes Victor, ged. Kaapstad (Zuid-Afrika) 25 sept. 1701.
 4. Wijnandus, volgt VIIc.

VIIb. Christiaan Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 7 juni 1699, tr. 1e Kaapstad (Zuid-Afrika) 17 okt. 1728 Margareta van Wieling(en); tr. 2e Kaapstad (Zuid-Afrika) 4 juni 1730 Catharina Kervel, dr. van Jurgen en Catharina Harmse.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Leysbeth Magdalena Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 18 sept. 1729.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Anna Catharina Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 15 april 1731.
 3. Christiaan Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 13 mei 1742.
 4. Anna Catharina Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 27 okt. 1743, tr. 1e Hendrik de Jongh, † vóór aug. 1783; tr. 2e 3 aug. 1783 Frederik Jacob Bernhardi, geb. Meisenheim (Duitsland), Lieutenant.
 5. Christiaan Victor, ged. 20 aug. 1747.
 6. Maria Magdalena Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 31 aug. 1749, tr. Georg Wilhelm Hoppe.

VIIc. Wijnandus Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 13 aug. 1703, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 27 febr. 1729 Susanna Verdeaux, dr. van Hercules Verdeau en Maria Catharina Huibeaux.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 12 febr. 1730.
 2. Jacobus Daniël Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 13 mei 1731.
 3. Hercules Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 4 okt. 1733.
 4. Maria Magdalena Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 1 april 1736.
 5. Johannes, volgt VIIIc.
 6. Susanna Catharina Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 19 maart 1741, tr. Hendrik Andreas Truter, Lieutenant.
 7. Wijnant Johannes Victor, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 10 mei 1744.

VIIIc. Johannes Victor (Vicktor), geb. 1737, ged. Kaapstad, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 28 sept. 1738, Burger te Stellenbosch (1788), boer (farmer) (1835), † Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 23 febr. 1800, tr. 18 april 1788 Margaretha Elisabeth Ackerman, dr. van Christiaan Joel en Susanna van Helsdinge.
Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Elizabeth Victor, † 9 juni 1799.
 2. Wijnand, volgt IXd.
 3. Christiaan Joel Victor, ged. 24 okt. 1790.
 4. Anna Susanna Victor, ged. 4 dec. 1791, † 11 dec. 1861, begr. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 13 dec. 1861, tr. Paulus Hugo.
 5. Johannes Victor, ged. 23 juni 1793, † Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 24 febr. 1821.
 6. Jacobus Daniël Victor, ged. Stellenbosch (Zuid-Afrika) 12 april 1795, † Haupsfontein (Zuid-Afrika) 27 sept. 1879, begr. Stellenbosch, Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) 28 sept. 1879.
 7. Susanna Sophia Victor, ged. 16 okt. 1796, tr. David Jacobus Victor (XIa).

IXd. Wijnand Victor, geb. 13 febr. 1789, shopkeeper, † Kuils River (Zuid-Afrika) 22 nov. 1872, begr. Stellenboschkloof (Zuid-Afrika) 24 nov. 1872, tr. 9 april 1815 Susanna Johanna Marais, ged. 5 juli 1789, † Kuils River (Zuid-Afrika) 20 sept. 1862, dr. van Charles en Magdalena Maria de Villiers.
Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Maria Charlotta Victor, ged. 25 febr. 1816, † 24 juni 1816.
 2. Johannes Jacobus Victor, ged. 18 mei 1817, † 12 febr. 1818.
 3. Margaretha Elisabeth Victor, ged. 11 okt. 1818, † 16 dec. 1819.
 4. Magdalena Maria Victor, ged. 6 febr. 1820, tr. K. Neethling.
 5. Anna Margareths Carolina Victor, ged. 7 juli 1822, † 11 jan. 1824.
 6. Cornelis Petrus Victor, ged. 20 sept. 1824, † 22 nov. 1824.
 7. Susanna Elizabeth Victor, ged. 25 juni 1826, tr. Cornelius Cruywagen, † omstr. jan. 1875.
 8. Wijnand Johannes Jacobus Victor, ged. 14 sept. 1828.
 9. Petrus Johannes Victor, ged. 9 jan. 1831.
 10. Johannes Willem Victor, ged. 10 maart 1833.

IVc. Fictor (Victor) Victors (Victorsz.), ged. Amsterdam 5 aug. 1638, tr. Amsterdam (otr) 27 febr. 1659 Margaretha de Wolff, geb. omstr. 1635.
Uit dit huwelijk:

 1. Lodewijck Victorsz., ged. Amsterdam 3 dec. 1659.
 2. Gijsbert Victorsz., ged. Amsterdam 29 sept. 1662.
 3. Victor Victorsz., ged. Amsterdam 15 april 1665.
 4. Jean Victorsz., ged. Amsterdam 25 dec. 1667.

IVd. Jacobus (Jacob) Victor, geb. omstr. 1641, schilder, koopman (1671), winkelier (1681), begr. Amsterdam 11 dec. 1705, tr. 1e Amsterdam (otr) 3 jan. 1671 Judith Schevijn (Chevijn, Sevijn), ged. Amsterdam 2 aug. 1644, † 1 febr. 1681, dr. van Antonij Sevijn en Annetje Scheppers; tr. 2e Amsterdam (otr) 11 juli 1681 Maria Gramsbergen (Gramberg), geb. omstr. 1649, begr. ald. 9 jan. 1720.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Lowies, volgt Vb.
 2. Antoni (Antonij), volgt Vc.
 3. Femma Victor, ged. Amsterdam 18 maart 1676, begr. ald. 11 aug. 1760, tr. 1e Amsterdam 21 mei 1706 Govert van Schijndel, ged. Amsterdam 8 maart 1679, coopman (1706), † vóór 2 aug. 1720, zn. van Jan en Maria Heesters; tr. 2e Amsterdam (otr) 2 aug. 1720 Jan Riethoven.
 4. Maria Jacoba Victor, ged. Amsterdam 1 febr. 1679, begr. ald. 5 jan. 1686.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Anna Jacoba Victor, ged. Amsterdam 29 okt. 1683, begr. ald. 9 okt. 1687.
 6. Jacobus Victor, ged. Amsterdam 18 jan. 1686, begr. ald. 18 sept. 1703.
 7. Anna Maria Victor, ged. Amsterdam 31 dec. 1688.

Vb. Lowies Victor, ged. Amsterdam 4 maart 1672, † Suriname vóór 1705, tr. Amsterdam (otr) 15 febr. 1692 Maria Buijs, geb. omstr. 1665, † vóór 9 jan. 1722.
Uit dit huwelijk:

 1. Judith Victor, ged. Amsterdam 7 jan. 1694.
 2. Jacob Diderik Victor, ged. Amsterdam 22 april 1696.
 3. Debora Maria Victor, ged. Amsterdam 24 nov. 1697, begr. ald. 16 dec. 1727, tr. 1e Amsterdam (otr) 9 jan. 1722 Matthias Verhaag, † vóór 25 juli 1727; tr. 2e Amsterdam (otr) 25 juli 1727 Pieter de Bra; hij hertr. Amsterdam (otr) 13 mei 1728 Sibila Elisabeth Hamersmith.
 4. Gidion Lodewijk Victor, ged. Amsterdam 29 okt. 1702, begr. ald. 12 okt. 1726.

Vc. Antoni (Antonij) Victor, ged. Amsterdam 20 nov. 1673, begr. ald. 19 juni 1725, tr. Amsterdam (otr) 2 nov. 1696 Anna de Bascoert (Bascourt), ged. Amsterdam 20 mei 1674, dr. van Jan (de) Bascourt en Aeltje Arents Blom; zij hertr. Amsterdam (otr) 6 aug. 1728 Matthijs Hagenberg.
Uit dit huwelijk:

 1. Judick (Judith) Victor, ged. Amsterdam 30 aug. 1697, begr. ald. 2 jan. 1720.
 2. Alida Victor, ged. Amsterdam 17 febr. 1700, begr. ald. 22 mei 1702.
 3. Anthonij Victor, ged. Amsterdam 28 juni 1705, begr. ald. 14 juli 1705.
 4. Anthonij Victor, ged. Amsterdam 24 april 1707.

IVe. Louis (Louijs) Victor (Fiktor), geb. omstr. 1645, verfverkoper op den Haarlemmerdijk (1666), reeder en koopman op Engeland, Curacao, Italië en de Levant, handelaar in Turcks garen, voornaam ossenwijder, kerkmeester Nieuwe Kerk (1694), eigenaar van de hofstede Vrederijk onder Abcoude (1700), † Amsterdam 19 nov. 1708, tr. 1e Amsterdam (otr) 22 jan. 1666 Christina (Stijntje) Pauw (Paeuw, Paauw), ged. Amsterdam 15 aug. 1645, begr. ald. 17 juli 1692, dr. van Jacob Arentsz. Pauw en Geertruij Aerians de Vries; tr. 2e Amsterdam 2 febr. 1694 Petronella Bors van Waveren, ged. Amsterdam 19 mei 1658, † 8 maart 1730, begr. ald. 14 maart 1730, dr. van Mr. Gerard en Elisabeth van der Merct en wed. van Mr. Frederick Danckerts.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Victorsz., ged. Amsterdam 27 april 1667, begr. ald. 1 sept. 1668.
 2. Geertruijda Vicktor (Victor), ged. Amsterdam 11 jan. 1669, begr. ald. 29 mei 1686.
 3. Louijs Victor, ged. Amsterdam 20 aug. 1670, † vóór 5 juni 1675.
 4. Maria Victor, ged. Amsterdam 12 aug. 1671.
 5. Jacoba Victor, ged. Amsterdam 18 maart 1674.
 6. Louijs Victor, ged. Amsterdam 5 juni 1675.
 7. Jacob Victor, ged. Amsterdam 3 juni 1676.
 8. Jacob Victor, ged. Amsterdam 18 aug. 1677.
 9. Jacob Victor, ged. Amsterdam 5 okt. 1678.
 10. Maria Jacoba Victor, ged. Amsterdam 25 dec. 1679.
 11. Mr. Jacob, volgt Vd.
 12. Gidion Victor, ged. Amsterdam 24 okt. 1685.
  Uit het tweede huwelijk:
 13. Gerard Victor, ged. Amsterdam 8 dec. 1694.
 14. Louis, volgt Ve.
 15. Gidion, volgt Vf.
 16. Maria Pietronella Victor, ged. Amsterdam 18 febr. 1703, tr. Amsterdam (otr) 17 nov. 1747 Arnoldus van der Heijden, geb. 1708, predikant te Langeraar (1747), † 25 febr. 1748.

Vd. Mr. Jacob Victor, ged. Amsterdam 9 aug. 1682, begr. ald. 16 juli 1740, tr. Amsterdam 20 april 1719 Sara Sophia Borghorst, ged. Amsterdam 15 okt. 1694, † na 28 maart 1755.
Uit dit huwelijk:

Christina Aletta Victor, ged. Amsterdam 17 maart 1728, † Schoonhoven 22 febr. 1795, tr. Amsterdam (otr) 11 nov. 1746 Daniël Wijnantz., † Noordwijk-binnen 27 okt. 1773.

Ve. Louis Victor, ged. Amsterdam 31 aug. 1696, opperkoopman, Sjahbandar en licentmeester tot Batavia, † Batavia (Oost-Indië) 23 nov. 1736, tr. Maria van Baten, geb. 30 aug. 1713, † Batavia (Oost-Indië) 1 sept. 1736.
Uit dit huwelijk:

Maria Petronella Victor, geb. omstr. juli 1735, tr. Amsterdam (otr) 28 dec. 1753 Godlob Curth Heinrich graaf von Tottleben, geb. Tottleben (Thüringen, Duitsland) 10 dec. 1715, kolonel in dienst van de Staten der Verenigde Nederlanden, later generaal in Russische dienst, † Warschau 20 maart 1773, gesch. echtg. van Johanna Sophia von Kropf en gesch. echtg. van Elisabeth Christina von Seyffertitz.

De regenten van het Spin- en Nieuwe Werkhuis door Jan Maurits Quinkhard uit 1750. Een van de zittende regenten op dit groepsportret is Gidion Victor (Vf. 1699-1767). (Collectie Amsterdam Museum)

Vf. Gidion Victor, ged. Amsterdam 1 jan. 1699, regent van het Spinhuis en het nieuwe Werkhuis (1744, 1750), kolonel van de burgerij (1748-1759), vendumeester te Batavia (1767), † Batavia (Oost-Indië) 1767, tr. Amsterdam (otr) 10 okt. 1732 Maria van Collen, geb. omstr. 1710, begr. Amsterdam 17 maart 1752, dr. van Jeremias en Clara Catharina Kerckrinck.
Uit dit huwelijk:

 1. Clara Catharina Victor, ged. Amsterdam 13 sept. 1733, † Batavia (Oost-Indië) 1767.
 2. Louis, volgt VIc.
 3. Petronella Victor, ged. Amsterdam 7 april 1737.
 4. Sara Jacoba Victor, ged. Amsterdam 15 juni 1738.
 5. Petronella Willemina Victor, ged. Amsterdam 3 juli 1740, begr. ald. 11 aug. 1788.
 6. Jeremias Joan Victor, ged. Amsterdam 24 juni 1742, begr. ald. 23 juli 1751.
 7. Gidion Victor, ged. Amsterdam 10 mei 1744.
 8. Margaretha Maria Victor, ged. Amsterdam 10 juli 1746, begr. ald. 9 aug. 1777, tr. Amsterdam (otr) 9 juni 1775 John Rant, ged. Amsterdam 12 jan. 1734, wedr. van Anna Elisabeth Marcus.
 9. Maria Victor, ged. Amsterdam 25 dec. 1748, tr. Tienhoven 8 nov. 1772 Theodorus Sandman, predikant te Tienhoven (1772).
 10. Johanna Emmerentia Victor, ged. Amsterdam 6 febr. 1752.

VIc. Louis Victor, ged. Amsterdam 1 juni 1735, boekhouder (1812), begr. Amsterdam 30 dec. 1794, tr. 1e Amsterdam (otr) 20 jan. 1762 Gesina Buitink, geb. Omme(n), begr. Amsterdam 16 jan. 1783, dr. van NN en Janna ten Brink; tr. 2e Amsterdam (otr) 12 juni 1783 Gesina Slik (Slijk), geb. Ootmarsum omstr. 1760, † ald. 19 aug. 1847, dr. van Bernardus Slijk en Anna Kamphuis.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Victor, ged. Amsterdam 14 sept. 1763, † Ootmarsum 22 maart 1833, tr. Amsterdam (otr) 23 okt. 1789 Gerrit van Assen, geb. Ootmarsum omstr. 1753, † ald. 27 jan. 1818.
 2. Jan, volgt VIId.
 3. Gidion, volgt VIIe.
 4. Louis Victor, ged. Amsterdam 6 dec. 1767, konstabelsmaat (1792), † Azië juli 1792.
 5. Johannes Victor, ged. Amsterdam 21 juli 1771.
 6. Gesina Wilhelmina Victor, ged. Amsterdam 3 dec. 1775, † Ootmarsum 4 juni 1854, tr. Ootmarsum dec. 1802 Jan Hendrik van Tubbergh, geb. Ootmarsum omstr. 1762, oud-deurwaarder (1854), † Ootmarsum 23 jan. 1855, zn. van Jan Hendrik en Magdalena Dold.
  Uit het tweede huwelijk:
 7. Anna Arnolda Victor, ged. Amsterdam 4 juni 1784, † Hardenberg 10 juni 1871, tr. Ootmarsum 9 juli 1812 Jan van Munster, geb. Hardenberg omstr. 1782, postmeester (1812), logementhouder (1842), † Hardenberg 14 mei 1842, zn. van Fredrik en Hendrika Bruins.
 8. Bernarda Victor, ged. Amsterdam 10 aug. 1785, † ald. 29 dec. 1863, tr. Uelsen (Nedersaksen) 9 mei 1809 Jan Hendrik Koring, † Uelsen (Nedersaksen) 15 dec. 1855, gesch. echtg. van Aleida Ravekes.
 9. Jeremias Harmen, volgt VIIf.
 10. Sara Petronella Victor, ged. Amsterdam 6 jan. 1790, † vóór 21 okt. 1791.
 11. Sara Petronella Victor, ged. Amsterdam 21 okt. 1791, † Ootmarsum 17 juni 1852.
 12. Jacobus Louis Victor, ged. Amsterdam 3 juni 1793, begr. ald. 13 febr. 1794.

VIId. Jan Victor, ged. Amsterdam 6 maart 1765, in ’t Clercquen Comptoir VOC (1785, 1786), † Amsterdam 4 aug. 1843, tr. omstr. 1805 Maria Wilhelmina Smith, geb. omstr. 1785, † Amsterdam 20 juli 1838.
Uit dit huwelijk:

 1. Ferdinand Richard Pedro, volgt VIIId.
 2. Eduard Augustinus Constantijn Victor, geb. Amsterdam 26 aug. 1809, zonder beroep (1841, 1859), † Vught 22 mei 1859.

VIIId. Ferdinand Richard Pedro Victor, geb. ’s-Gravenhage 8 dec. 1807, winkelier (1836), handel in kruidenierswaren (tot 1867), handel in ijzerswaren (tot 1867), schrijnwerker (1868), scheepsreder (1869, 1871), † Amsterdam 27 maart 1888, tr. Amsterdam 25 maart 1836 Jansje Kas, geb. Amsterdam omstr. 1815, zonder beroep (1846), † Heemstede 16 mei 1880, dr. van Dirk en Annaatje Meijst.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Victor, geb. Amsterdam 22 dec. 1836, † ald. 22 dec. 1836.
 2. Louis Ferdinand Richard Pedro Victor, geb. Amsterdam 8 jan. 1838, † ald. 26 maart 1838.
 3. Anna Maria Wilhelmina Victor, geb. Amsterdam 31 maart 1839, † Haarlem 15 juni 1907, tr. Heemstede 20 mei 1869 Jan van der Weyden, geb. Amsterdam omstr. 1835, † Zeist 14 aug. 1892, zn. van Govert en Catrina Hillegonda Vorstius.
 4. Ferdinand Richard Pedro, volgt IXe.
 5. Pauline Constance Eleonore Victor, geb. Amsterdam 19 sept. 1841, † Nijmegen 26 maart 1914, tr. Heemstede 25 juni 1868 Gerard Thomas Daniel Slaap, geb. Amstelveen omstr. 1842, † Nijmegen 19 juli 1925, zn. van Cornelis Pieter en Rolina Visser.
 6. Louis August Constantijn, volgt IXf.
 7. Dirk Gideon Alexander Victor, geb. Amsterdam 27 dec. 1844, † ald. 23 juli 1845.
 8. Jaennette Marianne Louise Victor, geb. Velp 5 juni 1846, † Haarlem 5 jan. 1924, tr. Heemstede 25 mei 1871 Pieter Kleiweg Dyserinck, geb. Haarlem 16 aug. 1841, metselaar (1871), bouwkundige (1913), architect, lid der firma Meyer & Dyserinck, † Haarlem 21 aug. 1913, zn. van Jan Hendrik Dyserinck en Neeltje Kleiweg.
 9. Dirk Jan Gidion Victor, geb. Heemstede 20 juni 1853, † Amsterdam 26 jan. 1854.

IXe. Ferdinand Richard Pedro Victor, geb. Amsterdam 8 juli 1840, Handel in kruidenierswaren (1867), rozenkweker (1886), † Heemstede 12 jan. 1892, tr. Hillegom 12 aug. 1869 Gezina Rolina Slaap, geb. Amsterdam 18 febr. 1845, † ald. 11 okt. 1919, dr. van Cornelis Pieter en Rolina Visser.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Victor, geb. Amsterdam 29 mei 1870, † ald. 5 juli 1870.
 2. Louis August Constantijn, volgt Xk.
 3. Gezina Rolina Victor, geb. Amsterdam 7 sept. 1872, † Bussum 20 nov. 1966.
 4. NN Victor, geb. Amsterdam 6 sept. 1874, † ald. 10 sept. 1874.
 5. Anna Maria Wilhelmina Victor, geb. Heemstede 17 maart 1876, tr. Baarn 15 april 1908 Pieter Augustus Marinus Hackstroh, geb. Breda 28 juli 1864, luit.-kolonel genie, zn. van Cornelis Theodorus en Lavina Johanna Christiana Petronella Quant en gesch. echtg. van Jkvr. Antoinette Louise van Rappard.
 6. Cornelis Pieter Victor, geb. Amsterdam 25 mei 1879, commissionair in effecten (1918), makelaar (1945), † Haarlem 8 mei 1945, tr. Amsterdam 24 dec. 1918 Catharina Sieuwerts, geb. Alkmaar 13 jan. 1872, † Haarlem 31 okt. 1954, dr. van Salomon Fredrik en Ida Aletta Tjalingii en wed. van Pieter Thomas Leonard Grinwis Plaat.
 7. Ferdinand Richard Pedro Victor, geb. Amsterdam 25 mei 1879, † Amersfoort 14 dec. 1949, tr. Utrecht 3 aug. 1920 Dirkje Elisabeth van Halum, geb. Vleuten 8 jan. 1864, † Utrecht 15 sept. 1947, dr. van Pieter en Elisabeth Kemp.
 8. Helena Catharina Victor, geb. Amsterdam 17 april 1881, tr. Apeldoorn 21 aug. 1903 Moritz Alexander Karl Heinrich Wessel, geb. Frankfort (Duitsland) omstr. 1877, tandarts (1903), zn. van Leopold Martin en Maria Katherine Veronike Hafer.
 9. Jan Gidion Victor, geb. Apeldoorn 11 jan. 1886, kantoorbediende, † Amsterdam 8 nov. 1961, begr. ’s-Gravenhage, tr. Rotterdam 24 april 1919 Margaret May Mary Glover, geb. Warwick (USA) 30 sept. 1884, † 9 juli 1966, dr. van Tom en Mary Ann Moore.

Xk. Louis August Constantijn Victor, geb. Amsterdam 5 aug. 1871, bloemist (1903, 1905), koopman (1912), directeur eener brandstoffenhandel (1925), † Apeldoorn 19 jan. 1925, tr. Apeldoorn 16 juli 1903 Wilhelmina Catharina Koning, geb. Rotterdam 14 jan. 1874, † Davos (Zwitserland) 30 dec. 1912, dr. van Jacob en Susanna Voogd.
Uit dit huwelijk:

Gezina Rolina (Inie) Victor, geb. Apeldoorn 4 dec. 1905, † Bloemendaal 14 okt. 1940, tr. maart 1938 Hendrik Tobbe, zn. van Hendrik en Suzanna Helena Langebaerd; hij hertr. vóór juli 1942 J. van Berkel.

IXf. Louis August Constantijn Victor, geb. Amsterdam 27 mei 1843, handel in ijzerwaren (1867), koopman (1878), † Heemstede 9 aug. 1901, tr. Hillegom 28 juni 1878 Cornelia Gerardina Slaap, geb. Amsterdam 12 april 1851, zonder beroep (1878), † Arnhem 18 april 1920, dr. van Cornelis Pieter en Rolina Visser.
Uit dit huwelijk:

 1. Ferdinand Richard Pedro Victor, geb. Amsterdam 10 dec. 1879.
 2. Louise Augusta Constantina Victor, geb. Amsterdam 7 jan. 1881, † Arnhem 6 dec. 1952, tr. Arnhem 4 sept. 1902 (door echtsch. ontbonden ald. 9 dec. 1915) Everhart Kuijlman, geb. Princenhage 9 aug. 1877, predikant (1902), † vóór 6 dec. 1952, zn. van Johannes en Aletta Geertruida Maria Roscam Abbing.
 3. Cornelis Gerardus, volgt X-l.
 4. Adolf Julius Eduard, volgt Xm.

X-l. Cornelis Gerardus Victor, geb. Amsterdam 8 okt. 1884, koopman in drogerijen (1920), † Amersfoort 27 mei 1951, tr. 31 juli 1920 Emma Nadolny, geb. Bieberswalde- Amalienzirk, Pruisen (Duitsland) 9 juli 1876, † Amersfoort 3 febr. 1956, dr. van Friedrich Nadolnij en Elisabeth Seefeld.
Uit dit huwelijk:

Willem Victor, geb. Rotterdam 26 sept. 1902, El. monteur.

Xm. Adolf Julius Eduard Victor, geb. Heemstede 6 juli 1887, Electrotechn. ingenieur (1911), ingenieur (1919), † Oosterbeek 11 juli 1976, tr. vóór 1915 Elsa Magarethe Knoblau, geb. Berlijn (Duitsland) omstr. 1886, † Oosterbeek 3 april 1973.
Uit dit huwelijk:

Elsa Margareta Cornelia Victor, geb. 8 jan. 1915, † Zutphen 23 nov. 1998, tr. R. Harenberg.

VIIe. Gidion Victor, ged. Amsterdam 22 aug. 1766, † ald. 10 jan. 1840, tr. vóór 1804 Anna Rumelia (Antje) Kloppenburg, ged. Harlingen 27 mei 1777, † ’s-Gravenhage 17 april 1816, dr. van Geert Pieters en Trientje Hendriks Herema (Heerma).
Uit dit huwelijk:

 1. Louis Victor, † Demerary (Brits Guyana) 29 mei 1849.
 2. Gideon, volgt VIIIe.

VIIIe. Gideon Victor, geb. 19 maart 1804, ged. Amsterdam 11 april 1804, kantoorbediende (1833), † Amsterdam 22 april 1859, tr. 1e Nieuwer-Amstel 21 aug. 1833 Helena Joanna Beekman, geb. ’s-Gravenhage 29 aug. 1793, † Amsterdam 12 jan. 1837, begr. Heemstede 18 jan. 1837, dr. van Petrus (Pieter) en Helena van Brederoo en wed. van Arnoldus Arent Abeleven; tr. 2e Amsterdam 14 okt. 1852 Antonetta Elisabetha Dammers, geb. Amsterdam 6 juni 1825, † ald. 19 febr. 1912, dr. van Pierre Jaques en Johanna Catharina Schlegel.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Louis Hendrik Gideon Victor, geb. Amsterdam 14 juli 1834, † Baarn 15 juni 1867.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Gideon, volgt IXg.

IXg. Gideon Victor, geb. Amsterdam 19 juli 1853, koopman (1880), † Frankfurt am Main (Duitsland) 1 juni 1927, tr. Frankfurt am Main (Duitsland) 3 nov. 1879 Anna Maria Michel, geb. Frankfurt am Main (Duitsland) 25 juli 1851, dr. van Johann August en Margarethe Elisebethe Hacker.
Uit dit huwelijk:

 1. Gideon August, volgt Xn.
 2. Adolfine Victor, geb. Frankfurt am Main (Duitsland) 15 april 1886, kantoorbediende, huishoudster.

Xn. Gideon August Victor, geb. Frankfurt am Main (Duitsland) 3 mei 1883, koopman, procuratiehouder, † Amsterdam 31 dec. 1974, tr. Frankenthal (Duitsland) 17 mei 1913 Elisabeth Adam, geb. Frankenthal (Duitsland) 6 nov. 1887.
Uit dit huwelijk:

Joseph Willy Victor, geb. Utrecht 2 april 1915, kantoorbediende bank, tr. Amsterdam 30 sept. 1942 Clara Lohmann, geb. Amsterdam 6 jan. 1921.

VIIf. Jeremias Harmen Victor, ged. Amsterdam 28 okt. 1787, bakker (1813, 14), zonder beroep (1818), tapper en winkelier (1824), arbeider (1827, 1828), † Ootmarsum 24 april 1828, tr. Ootmarsum 21 okt. 1813 Fenne Pilat, geb. Steinfurt (Duitsland) omstr. 1789, dienstmeid (1813), zonder beroep (1824, 27), tappersche (1847), † Ootmarsum 16 jan. 1848, dr. van Henrich en Enne Flotmans.
Uit dit huwelijk:

 1. Geziena Victor, geb. Ootmarsum 22 jan. 1814, zonder beroep (1837), naaister (1856), † Ootmarsum 7 dec. 1856.
 2. Louis Victor, geb. Ootmarsum 24 juni 1817, † ald. 27 juni 1817.
 3. Anna Arnolda Victor, geb. Ootmarsum 22 okt. 1818, † ald. 1 nov. 1864, tr. Ootmarsum 28 jan. 1847 Jan Wilm Harmsen, geb. Ulzen (Duitsland) omstr. 1823, wever (1847).
 4. NN Victor, geb. Ootmarsum 13 aug. 1821, † ald. 13 aug. 1821.
 5. NN Victor, geb. Ootmarsum 17 juli 1822, † ald. 17 juli 1822.
 6. NN Victor, geb. Ootmarsum 17 juli 1822, † ald. 17 juli 1822.
 7. Louis Victor, geb. Ootmarsum 24 juni 1824.
 8. Anna Catharina Victor, geb. Ootmarsum 7 juli 1827.

IVf. Gidion Victor (Fictoor), ged. Amsterdam 18 jan. 1650, † vóór april 1691, tr. Amsterdam (otr) 23 nov. 1668 Elisabeth Chevijn (Sevijn), geb. omstr. 1646, begr. ald. 31 juli 1700, dr. van Antonij Sevijn en Annetje Scheppers; zij hertr. Amsterdam (otr) 6 april 1691 Jan (de) Bascourt.
Uit dit huwelijk:

 1. Louijs Victor, ged. Amsterdam 25 sept. 1669, begr. ald. 25 okt. 1669.
 2. Antonij Victor, ged. Amsterdam 30 nov. 1670, † vóór aug. 1728.
 3. Cornelis Victor, ged. Amsterdam 18 mei 1672.
 4. Gidion Victor, ged. Amsterdam 5 maart 1674.